Salgs og leverings betingelser - Digimarketing ApS

Digimarketing

Forretningsbetingelser

Digimarketing ApS - forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) finder anvendelse mellem kunden og Digimarketing ApS (i det følgende DM), medmindre fravigelser er skriftligt aftalt mellem parterne. 

1. Aftalegrundlaget 

1.1.  Tilbud afgivet af DM er bindende i 30 dage fra tilbudsdatoen. 

1.2.  En endelig aftale er først indgået, når DM har modtaget skriftlig accept fra kunden. 

2. Priser 

2.1.  Alle priser er oplyst ekskl. moms. 

2.2.  Arbejder afregnes, hvis ikke andet er aftalt, efter medgået tid med tillæg af eventuelle positive udlæg, herunder tidsforbrug til forudgående analyser eller anden bistand. 

2.3.  Uanset afgivet tilbud tages der til enhver tid forbehold for prisstigninger som følge af lønstigninger, stigninger i materiale og øvrige omkostninger. 

2.4.  Udover den mellem parterne aftalte pris faktureres særskilt for: 

2.4.1. Ekstraarbejde som følge af ufuldstændig, uegnet eller mangelfuldt materiale fra Kunden samt ekstraarbejde som følge af senere rettelser i allerede fremsendt materiale fra Kunden. 

2.4.2. Med Kunden aftalt overarbejde eller andre ekstraforanstaltninger. 

2.5.  Bistand hos Kunden eller på en af Kunden anvist lokalitet afregnes pr. påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når medarbejderen kører hjemmefra og sluttidspunktet er, når medarbejderen er tilbage på DM’s kontor. 

2.6.  Bistand via telefon, e-mail eller ved fjernopkobling afregnes pr. påbegyndt kvarter. 

2.7.  Kørsel afregnes efter statens til enhver tid gældende takst pr. påbegyndt kilometer. Udlæg til bro, færger, fly etc. refunderes af Kunden. 

3. Forsinkelse 

3.1.  Ved forsinkelse som følge af Kundens handlinger eller undladelser har DM ret til dels at forlænge vores leveringsfrist som minimum med tilsvarende periode som Kundens forsinkel- se/undladelse dels at kræve betaling for evt. ekstraomkostninger i den forbindelse. 

3.2.  Indtræder forsinkelse, uanset pkt. 3.1, er Kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig og leveringstidspunktet og vigtigheden heraf tydeligt på forhånd skriftligt er meddelt DM. 

4. Abonnementer/ løbende ydelser 

4.1.  Produkter og ydelser som erhverves via abonnement/løbende betaling herunder softwarelicenser, domænenavne, hosting (drift) mv. faktureres Kunden. 

4.2.  Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at der er indgået en aftale om køb af et abonnement/løbende ydelser, når der på en faktura fra DM er anført en periodeangivelse; f.eks. pr. 1 år eller pr. kvartal osv.

4.3.  Fornyelse af abonnementer/løbende ydelser sker automatisk, hvis Kunden ikke senest 1 måned før udløb af den på fakturaen anførte periode skriftligt har opsagt abonnementet. 

4.4.  Visse abonnementer optælles periodisk og faktureres ud fra den nye optælling. 

4.5.  DM kan uden varsel forhøje priserne på abonnementer, der ikke er opsagt, med samme prisforhøjelse, som DM’s leverandører har forhøjet prisen med. Yderligere prisforhøjelser skal gøres Kunden bekendt senest 1 måned før udløb af en periode. 

4.6.  Vælger Kunden ikke at forlænge et abonnement, eller bliver abonnementet lukket, er Kunden selv ansvarlig for den forringelse af Kundens sikkerhed/driftssituation, som ophør af et abonnement måtte forsage. 

4.7.  Hvis abonnementet/løbende ydelse omfatter ret til opbevaring af data/backup af data, er Kunden selv ansvarlig herfor, at eventuelle data er udlæst, inden abonnementet ophører, medmindre det er aftalt, at DM varetager denne opgave. 

4.8.  DM kan lukke for et løbende abonnement, hvis Kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Lukning fritager ikke Kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning vil ske på nye/tillpasset vilkår. 

5. Udviklingsopgaver 

5.1.  Ved udviklingsopgaver, får Kunden brugsret til det udviklede, i det omfang det er muligt. 

5.2.  Ved udarbejdelse af designs og opsætning af websites får Kunden brugsret til det udviklede, i det omfang det er muligt. 

5.3.  DM har, uanset ovenstående, altid ret til at genanvende det udviklede. 

5.4.  Eventuel udlevering af kildefiler, efter Kundens anmodning, faktureres i henhold til forbrugt tid. 

6. Betaling 

6.1.  Betaling skal ske inden 7 dage efter fakturadato. 

6.2.  Ved forsinket betaling beregnes renter pr. påbegyndt måned. 

6.3.  DM er berettiget til at aconto fakturere efter egen vurdering og skøn. 

6.4.  Ved betalingsmisligholdelse har DM desuden ret til at afbryde forbindelsen til Kundens hosting/website, indtil fuld betaling er sket. Ved betalingsmisligholdelse er DM tillige berettiget til at ophæve support og serviceaftaler samt øvrige aftaler indgået med Kunden samt kræve evt. erstatning for ethvert tab som DM i den forbindelse måtte lide. 

6.5.  DM har ejendomsforbehold til det solgte indtil den fulde købesum er betalt.

Betalingsprocessen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå på følgende måde:

  1. Indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle mockup (eksempel).

  2. Faseovergangen til næste fase sker når kunden har godkendt layout, samt der er modtaget 1. rate betaling.

  3. Herefter sender kunden de materialer, som DM skal bruge for at lave hjemmesiden såsom menupunkter, tekster og billeder. Hjemmesiden udarbejdes baseret på den indledende dialog og de tilsendte materialer. 

  4. Hjemmesiden sendes til korrektion ved kunden. Kunden korrigerer sin hjemmeside via et link, hvor siden kan ses online på DM’s server. Der er som udgangspunkt kun 2 “korrektionsrunder”. Yderligere korrektioner faktureres særskilt efter gældende timepris.

  5. Korrektionsrunder for udarbejdet materiale hedder sig 7 dage efter første faktureringsdato af opgaven/opgaverne’ rate 1 og den anden korrektionsrunde hedder 5 dage efter fakturering af rate 2.

7. Ejendomsret, ophavsret mv. 

7.1.  DM har den fulde ophavsret til alt udviklet og udarbejdet materiale, herunder men ikke begrænset til; skitser, tekstforslag og layout. Kunden opnår, efter fuld betaling, brugsret til det udarbejdede materiale. Dog altid med respekt af tredjemands rettigheder. 

7.2.  DM er berettiget til at anvende alle udførte opgaver som reference, også̊ selvom Kunden måtte have ændret eller videreudviklet den leverede opgave. 

8. Reklamation 

8.1.  Såfremt Kunden vil påråbe sig mangler ved det leverede skal Kunden straks manglen er eller burde være opdaget give DM skriftlig underretning herom, idet underretningen skal indeholde en specificeret angivelse af, hvori de pågældende mangler består.
Undlader Kunden reklamation som anført, kan Kunden ikke gøre manglerne gældende. 

8.2.  Under alle omstændigheder skal reklamation fremsættes skriftligt overfor DM senest 3 måneder efter levering, og Kunden kan således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere reklamation. 

9. Mangler 

9.1.  DM er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der konstateres efter materialet har været til korrektur og er godkendt af Kunden. 

9.2.  DM er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved materiale udleveret af Kunden. 

9.3.  Forestår Kunden selv produktion, f.eks. content produktion, via en anden leverandør, anses Kunden for at have godkendt det af DM udarbejdede materiale, hvorfor DM herefter er uden ansvar for fejl og mangler. 

9.4.  DM er berettiget til at afhjælpe mangler. 

10. Ansvarsbegrænsning 

10.1.  I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter DM ikke for Kundens drifttab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Kundens retsforhold over for tredjemand. 

10.2.  DM har intet ansvar for Kundens manglende ophavsret eller krænkelse af tredjemands rettigheder i øvrigt. Pådrager DM sig ansvar overfor tredjemand i anledning af Kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til at skadesløs holde DM. 

10.3.  DM har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som er overladt DM, som led i arbejdet. 

10.4.  I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede er DM’s erstatningsansvar, til enhver tid begrænset til prisen for den enkelte ydelse som forsinkelsen/manglen vedrører. 

11. Underleverandører 

11.1. DM er berettiget til helt eller delvis, at lade arbejde udføre hos underleverandører. 

12. Force Majeure 

12.1. DM er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktmæssige opfyldelse af aftalen, hvis dette er begrundet i arbejdskonflikt, brand, krig, militærindkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, IT-nedbrud, cyberangreb/hacking eller andre lignende omstændigheder, som DM ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse, herunder at nævnte eller lignende forhold rammer de af DM anvendte underleverandører. 

13. Samarbejdet og processen

13.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå på følgende måde:

  1. Indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle mockup (eksempel).

  2. Faseovergangen til næste fase sker når kunden har godkendt layout, samt der er modtaget 1. rate betaling.

  3. Herefter sender kunden de materialer, som DM skal bruge for at lave hjemmesiden såsom menupunkter, tekster og billeder. Hjemmesiden udarbejdes baseret på den indledende dialog og de tilsendte materialer. 

  4. Hjemmesiden sendes til korrektion ved kunden. Kunden korrigerer sin hjemmeside via et link, hvor siden kan ses online på DM’s server. Der er som udgangspunkt kun 2 “korrektionsrunder”. Yderligere korrektioner faktureres særskilt efter gældende timepris.

  5. Korrektionsrunder for udarbejdet materiale hedder sig 7 dage efter første faktureringsdato af opgaven/opgaverne’ rate 1 og den anden korrektionsrunde hedder 5 dage efter fakturering af rate 2.

13.2 DM udbedrer herefter den/de aftalte korrektioner og overdrager hjemmesiden til kunden ved at oprette bruger og sende evt. oplæringsmaterialet. DM lægger hjemmesiden online på kundens ønskede webhotel. Der fremsendes nu 2. rate betaling.

13.3 Et projekt er nomineret til at tage maksimum 15 til 30 dage. De 15 til 30 dage igangsættes, når 1. rate er betalt. Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har DM rykket herfor en gang, er DM berettiget til at overdrage hjemmesiden og dermed fremsende endelig fakturering efter de gældende betalingsbetingelser på netto 7 til 8 dage.

13.4 Hvis kunden vælger et andet webhotel/host end hos DM, skal DM have fremsendt korrekt login til det valgte sted. Dette indebærer FTP.database samt adgang til sammes kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at hosting servicen understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan uploades og er funktionsdygtig.

13.5 Medmindre andet er aftalt, så påhviler det kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom SEO optimeret tekster, billeder og video. Medmindre andet er aftalt gennemgår DM ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. DM’s bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde. Såfremt materialerne ikke modtages, vil der blive indsat ”lorem ipsum”-tekster ind samt ”Kommer snart”-billeder/video.

Din eksisterende database. Medmindre andet er aftalt, så inkluderer DM’ design af ny hjemmeside IKKE oprydning af database, varer, egenskaber mm. Når den eksisterende database overføres til den nye hjemmeside. Såfremt dette ønskes fremsendes der fakturering på konsulentydelse herfor. 

13.6 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden. Er der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive liggende på DM’s testside indtil der sendes gyldigt login.

13.7 Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden har et krav omkring at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris medmindre andet er aftalt.

14. WEB Design generelt.

14.1 DM leverer med mindre er aftalt hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshopmodulet Woo-Commerce. DM opsætter og tilretter plugins og tema således, at kunden ender med den købte løsning.

14.2 DM bistår kunden med vejledning vedr. det færdige produkt, så designet matcher kundens ønsker til deres grafiske designlinje eller udvikles efter det aftalte med kunden.

DM tilpasser hjemmesidens layout ud fra kundens ønsker og udarbejder således alle vores design fra bunden. 

14.3 En løsning fra DM indebærer de funktionaliteter og muligheder som WordPress CMS, Woo-Commerce stiller til rådighed. Hvis der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer, vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen.

Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil DM undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte og særskilt til kunden.

14.4 Hvis der skal benyttes 3. partssystemer, f.eks. plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. DM står ikke til ansvar for eksterne plugins.

14.5 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere. Internet Explorer understøttes dermed ikke.

14.6 Det er ikke muligt for DM, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel. 

Det bestræbes dog altid på at levere hjemmesider som er hastighedsoptimeret i det omfang som er muligt.

14.7 Når DM leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshopmodulet WooCommerce, er DM ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

15. Lovvalg og værneting. 

15.1. Enhver tvist mellem parterne afgøres efter Sø og handelsretten i Aalborg med DM’s værneting som 1. instans.